Γ. Βλάχος: “Ο νέος Νόμος ανοίγει τον δρόμο για εγκατάσταση αστυνομικών υπηρεσιών στην Αυλίζα”

Στο άρθρο 70 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις», ορίζει την αλλαγή της χρήση του
κτιρίου της Αυλίζας και ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση αστυνομικών υπηρεσιών.
Σχολιάζοντας το εν λόγω άρθρο ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, τονίζει
ότι η ψήφισή του συνιστά ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα, που θα οδηγήσει στην ενίσχυση
της αστυνόμευσης στην περιοχή, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, καθώς και
τις ανάγκες της περιοχής.

Απάντηση