Δήμος Φυλής: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 117/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη  τριών (3) ατόμων για εργασία δίμηνης (2 μήνες) διάρκειας (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στις παρακάτω ειδικότητες:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ.ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.       ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Γ΄ κατηγορίαςκαι Εμπειρία δύο (2) ετών  3Δύο (2) μήνες από τηνυπογραφή της σύμβασης

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Πιστοποιητικό γέννησης

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

-Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Γ’ Κατηγορίας

-Βεβαίωση διετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής

-Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής

-Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης

-Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ

-Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

-Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Ο χρόνος έναρξης του δίμηνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Υποδείγματα Αιτήσεων και Υπευθύνων Δηλώσεων θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Απάντηση