Έγκριση χρηματοδότησης για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

Στο πλαίσιο της υπ’ 7883/27.12.2019 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019», η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Aναργύρων-Καματερού υπέβαλε προς το Πράσινο Ταμείο αίτημα για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης των κοινόχρηστων χώρων 821, 842 και 846 από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Δημοτικής Κοινότητα Καματερού, το οποίο και εγκρίθηκε.

Ειδικότερα, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 258.5/2023 (ΑΔΑ 6Π7Ι46Ψ844-9Ι6) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα την έγκριση χρηματοδότησης της απόκτησης των προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων 821, 842, 846 που είναι χαρακτηρισμένοι ως «κοινόχρηστο πράσινο», «στάθμευση» και «άλσος», με ποσό χρηματοδότησης 87.374,70 €.

Η απόκτηση των ανωτέρω χώρων χρηματοδοτείται πλήρως από το Πράσινο Ταμείο μέσω του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».

Με αυτό τον τρόπο, ολοκληρώνεται η απόκτηση των συγκεκριμένων χώρων, που βρίσκονται εκατέρωθεν του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού και ο Δήμος αποκτά ενιαίες κοινόχρηστες εκτάσεις που μελλοντικά θα διαμορφώσει.

Απάντηση