Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ποια πιστοποιητικά καταργούνται

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Κατάργηση του πιστοποιητικού που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει οφειλή φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς ή γονικής παροχής σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζονται με πώληση ακίνητα που αποκτήθηκαν από τους πωλητές με κληρονομιά ή δωρεά ή γονική παροχή προβλέπει το άρθρο 22 του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου 5036/2023. Επιπλέον, το άρθρο 18 του ίδιου νόμου προβλέπει την παραγραφή όλων των υποθέσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1η-1-2008.

Διευκρινίσεις για τις διατάξεις αυτές παρέχονται με την υπ’ αριθμόν Ε.2020/2023 εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γεωργίου Πιτσιλή, που εκδόθηκε και απεστάλη στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου, από την έναρξη ισχύος του ν. 5036/2023 (28/3/2023) έχουν εφαρμογή τα εξής:

1 Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου ή συνίστανται εμπράγματα δικαιώματα με επαχθή αιτία σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, δεν απαιτείται πλέον προσάρτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών-Δωρεών-Γονικών Παροχών, στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, περί καταβολής ή μη οφειλής των οικείων φόρων, αλλά γίνεται ρητή μνεία από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο ότι έχει υποβληθεί από τον υπόχρεο η κατά περίπτωση δήλωση (φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής). Επίσης, στις ανωτέρω περιπτώσεις καταργείται η διαδικασία παρακράτησης του οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής από το τίμημα της πώλησης και απόδοσής του στη ΔΟΥ από τον συμβολαιογράφο.

Στις λοιπές περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση προσάρτησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα.

2 Απαλλάσσεται από την αλληλέγγυα με τον αρχικό υπόχρεο ευθύνη ο τελευταίος κάτοχος, ο οποίος έχει αποκτήσει με σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας το βαρυνόμενο με φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ακίνητο. Δηλαδή, ο τελευταίος κάτοχος (αγοραστής του ακινήτου) δεν ευθύνεται πλέον για την πληρωμή του τυχόν φόρου (κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής), ο οποίος έχει βεβαιωθεί σε βάρος του πωλητή του ακινήτου. Η ευθύνη του τελευταίου κατόχου εξακολουθεί να ισχύει στις λοιπές περιπτώσεις και ειδικότερα όταν ο τελευταίος κάτοχος έχει αποκτήσει το ακίνητο με σύμβαση δωρεάς ή γονικής παροχής.

3 Σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης μέχρι και την 31-12-2008, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή των φόρων έχει παραγραφεί. Για τις ανωτέρω υποθέσεις, εάν τυχόν εκκρεμούν στις ΔΟΥ δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές) φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, οι οποίες κατά την 28/3/2023 δεν έχουν διεκπεραιωθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, καμία ενέργεια δεν γίνεται από τις ΔΟΥ και οι σχετικές δηλώσεις τίθενται στο αρχείο.

Επίσης, για τις ανωτέρω υποθέσεις από την 28/3/2023 δεν μπορεί να εκδοθεί εντολή ελέγχου ή να διενεργηθεί έλεγχος ή να κοινοποιηθούν πράξεις προσδιορισμού φόρου, ενώ οι υποθέσεις που τυχόν εκκρεμούν για φορολογικό έλεγχο τίθενται στο αρχείο.

Κατά τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 28/03/2023 δεν συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες είχαν συσταθεί μέχρι και 31-12-2008.

Επιπλέον, στις υποθέσεις αυτές από την 28/3/2023 δεν απαιτείται πλέον η έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών-Δωρεών-Γονικών Παροχών και οι σχετικές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού που τυχόν εκκρεμούν στις ΔΟΥ τίθενται ομοίως στο αρχείο. Αντί του πιστοποιητικού προσκομίζεται:

* για τις κτήσεις αιτία θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος του κληρονομουμένου ή δωρητή επήλθε μέχρι και την 31.12.2008, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης

* για τις δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές, αντίγραφο του οικείου συμβολαίου που συντάχθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008 ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε το συμβόλαιο ότι τούτο συντάχθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου (και όχι του συμβολαιογράφου) ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

4 Στις υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από 1η/1/2015 και εφεξής, πιστοποιητικό απαιτείται για πέντε (5) επιπλέον έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς δωρεάς και γονικής παροχής. Δηλαδή στις ανωτέρω υποθέσεις το πιστοποιητικό απαιτείται για όσο χρόνο το Δημόσιο δεν έχει εκπέσει του δικαιώματός του για κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και προστίμου.

Τι ισχύει για το πιστοποιητικό του άρθρου 105

Τα πρόσωπα (τράπεζες, εταιρίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες κ.λπ.) που διακατέχουν κινητά περιουσιακά στοιχεία, χρηματικά ποσά κ.λπ., τα οποία αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς, για να αποδώσουν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία στον κάθε δικαιούχο (κληρονόμο, δωρεοδόχο) θα πρέπει να λάβουν από αυτόν πιστοποιητικό του άρθρου 105 περί καταβολής ή μη οφειλής του αντίστοιχου φόρου. Εφόσον, όμως, πρόκειται ειδικότερα για χρηματικά ποσά (όπως καταθέσεις, ασφαλιστικές αποζημιώσεις λόγω θανάτου ή δωρεάς κ.λπ.) και για μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων και απλοποίηση της διαδικασίας, η απόδοση αυτών από τράπεζες, εταιρίες, οντότητες κ.λπ. διενεργείται και με παρακράτηση του φόρου από τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα και αποδώσουν το φόρο στη φορολογική διοίκηση, με επιμέλεια των προσώπων ή οντοτήτων αυτών μέχρι την επομένη της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων.

Απάντηση