Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στον δήμο Φυλής

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 507/2022 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη
εννέα ( 9 ) ατόμων για εργασία δίμηνης (2 μήνες) διάρκειας
(Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για την
υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Φυλής.
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 1. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 3

 1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
  ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 6

ΣΥΝΟΛΟ 9
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο
του Δήμου Φυλής, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 έως
και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, μαζί με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά :

 • Πιστοποιητικό γέννησης. 
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( οδηγοί)
 • Δίπλωμα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (οδηγοί)
 • Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας (οδηγοί).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους

τελευταίους 12 μήνες στον Δήμο Φυλής.

 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα
  Πρόσληψης στον Δήμο Φυλής.
 • Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης.
 • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ.
 • Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το
  οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
  (ΑΜΑ).
  ● Για την ειδικότητα των ΥΕ Εργατών-Καθαριότητας-
  Συνοδών Απορριμματοφόρων δεν απαιτείται τυπικό
  προσόν.
  Ο χρόνος έναρξης του τετραμήνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει
  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ

Απάντηση