Φορολογικές δηλώσεις 2023: Οι 90 κατηγορίες ποσών που καλύπτουν τεκμήρια

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και 90 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που απέκτησαν το 2022, για να καλύψουν πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, έχουν εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Στις 90 αυτές κατηγορίες, περιλαμβάνονται ποσά που θεωρούνται εισοδήματα, αλλά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή. Περιλαμβάνονται, επίσης, και ποσά τα οποία δεν θεωρούνται εισοδήματα.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, οι προστιθέμενες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος, που προκύπτουν λόγω τεκμηρίων, μπορούν να καλυφθούν με τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ

1) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω.

2) Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ημεδαπής προέλευσης.
3) Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε.
4) Αμοιβές των εργαζομένων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου.

5) Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του (Διατάξεις της Σύμβασης για τα προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών).
6) Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπαλλήλων του ΝΑΤΟ.
7) Επίδομα ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων (άρθρο 32 του ν. 4816/2021).
8) Επιδόματα τέκνων καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ.
9) Οικονομική ενίσχυση αναδοχής.
10) Εκλογική αποζημίωση.
11) Ανταποδοτικές υποτροφίες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ.
12) Επιδοτήσεις εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο ένσημο».
13) Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.

14) Επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής.

15) Μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Ελληνες οπλίτες του άρθρου 95 του ν. 4714/2020.
16) Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα, παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, ειδικό εποχικό βοήθημα, παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας).
17) Αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ.

18) Αμοιβές ιδιωτών ιατρών με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία.

19) Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες.

20) Εκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ναυλομεσιτικές εταιρίες διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους.

21) Εκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975, που ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους.

22) Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
23) Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους.
24) Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ατομικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
25) Οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους μη ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της Covid-19.
26) Οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της Covid-19.
27) Οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της Covid-19.
28) Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που με βάση τις ΣΑΔΦ έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα παρακράτηση φόρου με χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται στον ΚΦΕ.
29) Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει της παρ. 6 άρθρου 71Β ΚΦΕ.
30) Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από μισθωτή εργασία κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.
31) Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.
32) Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.
33) Το επίδομα ανεργίας που εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 2022. Το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον φόρο, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ.

34) Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιριών που υπάγονται στον ν. 4607/2019.
35) Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.
36) Διατροφή συζύγου και τέκνων.
37) Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
38) Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
39) Ποσοστό 65% της καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
40) Ποσοστό 100% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας.
41) Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.
42) Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.
43) Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
44) Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

45) Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009).
46) Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
47) Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται με το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και εταιριών που φορολογούνται με το άρθρο 26δ του ν. 27/1975.
48) Μερίσματα εταιριών ναύλωσης γυμνού πλοίου δεύτερης κατηγορίας και μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση δεύτερης κατηγορίας.
49) Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 και πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.
50) Υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων δεύτερης κατηγορίας κ.λπ. του ν. 27/1975 και πλοιοκτητριών εταιριών του άρθρου 57 του ν. 4646/2019.
51) Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που φορολογούνται με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.
52) Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
53) Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.
54) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
55) Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.
56) Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
57) Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
58) Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.
59) Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
60) Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων.
61) Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.
62) Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.
63) Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται από τον φόρο.

64) Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει της παρ. 1 άρθρου 71Β ΚΦΕ.
65) Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών βάσει της παρ. 1 άρθρου 71Γ ΚΦΕ.
66) Εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από τον χρόνο σχηματισμού τους.
67) Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ενωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.
68) Αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.
69) Αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
70) Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του γενικού προϊσταμένου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

71) Τίμημα από πώληση ακινήτου.

72) Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία.
73) Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
74) Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής.
75) Δάνεια.
76) Κληρονομιές.
77) Εισπραχθείσες δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
78) Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.
79) Χρηματική αποζημίωση που εισπράχθηκε για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου.
80) Αποζημίωση για ηθική βλάβη.
81) Υποτροφίες.
82) Εκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων.
83) Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.
84) Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα.
85) Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί.
86) Επίδομα γέννησης.
87) Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2022 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.
88) Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες [πλην πρώτης αρωγής για στεγαστική συνδρομή (επισκευή και ανακατασκευή κατοικίας) και για οικοσκευή λόγω φυσικών καταστροφών].
89) Ποσά που καταβλήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2022, σε εκμισθωτές ακινήτων λόγω μερικής ή μη καταβολής μισθωμάτων κατ’ εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid-19.
90) Ποσό συμμετοχής του Δημοσίου για αποπληρωμή οφειλών στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα».

Κάθε δαπάνη που καταβλήθηκε για την απόκτηση των παραπάνω ποσών τα μειώνει και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει.

Απάντηση